IPPON CLUB
M  O  D  E  R  N  E    Z  E  L  F  V  E  R  D  E  D  I  G  I  N  G

J U -  J I T S U

Gesticht in Mei 1971

Dorp West 74 – Zwijndrecht

BELGI╦


Ju-Jitsu English

Ju-Jitsu English


 
 BUDO - LINKS DOJO IPPON CLUB

AGENDA NIEUWSBRIEF HOME DUO-GAMES SERIES EXAMENPROGR. JU-JITSU

  E-mail: ju-jitsu@ippon.be


 

RECENTE FOTO'S EN NIEUWS

 

Klik op:

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Archief

Overzicht van de verschillende jaren!

Hou de SHIFT-toets ingedrukt en klik op de gewenste link!

       

       

       

       

       

       

       

     

 

 
 BUDO - LINKS DOJO IPPON CLUB

AGENDA NIEUWSBRIEF HOME DUO-GAMES SERIES EXAMENPROGR. JU-JITSU


 Laatste update :  14/04/2017

 

Ippon vzw Zwijndrecht ju-jitsu sportclub Dorp West 74 B-2070 Zwijndrecht
ippon, zwijndrecht, judo, ju-jitsu, aikido, karate, sportclub, judoclub, ju-jitsuclub, karateclub, budo, budosport, dojo, zelfverdedeging, duo-games, fighting, shodan-shiken, shotokan